ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้ฉบับนี้ (ต่อไปนี้เรียกว่า”ข้อกำหนดและเงื่อนไข”) เป็นข้อกำหนด เงื่อนไขและข้อตกลง ระหว่างผู้จัดทำแอปพลิเคชั่น LoanMe (ต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้จัดทำ”) และผู้ใช้ในฐานะผู้ใช้แอปพลิเคชั่น LoanMe (ต่อไปนี้เรียกว่า”ผู้ใช้”) เกี่ยวกับการใช้ บริการหรือคุณลักษณะใดๆ ของ แอปพลิเคชั่น LoanMe (ต่อไปนี้เรียกว่า “แอปพลิเคชั่นนี้”)

1. คำนิยาม

คำและข้อความต่อไปนี้จะมีความหมายตามที่กำหนดไว้ด้านล่างนี้เมื่อมีการใช้ในข้อกำหนดและเงื่อนไข
1.1 “ข้อมูล” หมายถึง ข้อมูล เช่น ข้อความ ไฟล์เสียง เพลง รูปภาพ วิดีโอ ซอฟต์แวร์ โปรแกรม รหัสคอมพิวเตอร์ และสิ่งอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกันที่ส่งผ่านและ/หรือสามารถเข้าถึงได้ผ่านทางแอปพลิเคชั่นนี้
1.2 “ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม” หมายถึง เอกสารที่ผู้จัดทำออกหรืออัพโหลดซึ่งเกี่ยวกับแอปพลิเคชั่นนี้ ภายใต้ชื่อ “ข้อตกลง” “แนวทางปฏิบัติ” “นโยบาย” และอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

2. การตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข

2.1 ผู้ใช้ทุกรายจะต้องใช้แอปพลิเคชั่นนี้ ตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไข ผู้ใช้จะไม่สามารถใช้แอปพลิเคชั่นนี้ ได้เว้นเสียแต่ว่า ผู้ใช้ได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข การตกลงยอมรับดังกล่าวมีผลสมบูรณ์โดยไม่มีข้อจำกัดหรือข้อสงวนสิทธิใดๆ และเพิกถอนมิได้ การที่ผู้ใช้ใช้แอปพลิเคชั่นนี้ ถือว่า ผู้ใช้ได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข ดังนั้นโปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขอย่างละเอียดรอบคอบก่อนที่จะเข้าใช้แอปพลิเคชั่นนี้
2.2 หากผู้ใช้ใช้แอปพลิเคชั่นนี้ แทน หรือ เพื่อวัตถุประสงค์ขององค์กรธุรกิจใดๆ จะถือว่า องค์กรธุรกิจดังกล่าวได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ นี้ด้วยแล้ว การตกลงยอมรับดังกล่าวมีผลสมบูรณ์โดยไม่มีข้อจำกัดหรือข้อสงวนสิทธิใดๆ และเพิกถอนมิได้
2.3 หากมีข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับแอปพลิเคชั่นนี้ ผู้ใช้จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมนั้นด้วยเช่นเดียวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

3. การแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไข

ผู้จัดทำอาจแก้ไขเพิ่มเติมส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อกำหนดและเงื่อนไขในเวลาใดๆ โดยไม่ต้องให้คำบอกกล่าวล่วงหน้าแก่ผู้ใช้ ภายใต้ความพยายามของผู้จัดทำที่จะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้า และภายใต้ดุลยพินิจของผู้จัดทำแต่เพียงผู้เดียวในการดำเนินการดังกล่าว การแก้ไขจะมีผลบังคับเมื่อมีการประกาศข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แก้ไข หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่แก้ไขไว้ในแอปพลิเคชั่นนี้ การที่ผู้ใช้ใช้แอปพลิเคชั่นนี้ต่อไป ถือว่าผู้ใช้ได้ให้การยอมรับที่มีผลสมบูรณ์และเพิกถอนมิได้ต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แก้ไขแล้ว หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่แก้ไขแล้ว ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ เป็นประจำระหว่างการใช้แอปพลิเคชั่นนี้ เนื่องจากอาจไม่มีการแจ้งเตือนแยกต่างหากเกี่ยวกับการแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าว อนึ่ง หากผู้ใช้ไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แก้ไข ผู้ใช้ต้องยุติการใช้ แอปพลิเคชั่นนี้โดยทันที

4. บัญชีผู้ใช้

4.1 เมื่อผู้ใช้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองในแอปพลิเคชั่นนี้ ผู้ใช้จะต้องให้ข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้องและครบถ้วนในขณะที่ใช้แอปพลิเคชั่นนี้ และปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา
4.2 หากผู้ใช้ลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้ รหัสผ่านและ/หรือPIN CODEในขณะที่ใช้แอปพลิเคชั่นนี้ ผู้ใช้จะต้องใช้ความระมัดระวังและมีความรับผิดชอบตามสมควรเพื่อไม่ให้มีการใช้บัญชีผู้ใช้ รหัสผ่านและ/หรือPIN CODE ในลักษณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้จัดทำสามารถถือว่ากิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการโดยใช้บัญชีผู้ใช้ รหัสผ่านและ/หรือPIN CODEดังกล่าว เป็นกิจกรรมที่ผู้เป็นเจ้าของบัญชีผู้ใช้ รหัสผ่านและ/หรือPIN CODEได้ดำเนินการด้วยตนเอง
4.3 ผู้ใช้ที่จดทะเบียนใช้แอปพลิเคชั่นนี้สามารถลบบัญชีผู้ใช้ของตนและเลิกใช้แอปพลิเคชั่นนี้ได้ ไม่ว่าในเวลาใดๆ ก็ตาม
4.4 ผู้จัดทำอาจระงับหรือลบบัญชีผู้ใช้ รหัสผ่านและ/หรือPIN CODEของผู้ใช้ได้โดยไม่ต้องให้คำบอกกล่าวล่วงหน้าแก่ผู้ใช้ หากผู้จัดทำ เห็นว่าผู้ใช้กำลังละเมิดหรือได้ละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไข หรือพบความผิดปกติใดๆจากการใช้แอปพลิเคชั่นนี้
4.5 ผู้จัดทำสงวนสิทธิที่จะลบบัญชีผู้ใช้ รหัสผ่านและ/หรือPIN CODE ใดๆ ที่ไม่มีการเปิดใช้งานเป็นเวลา 6 เดือนหรือนานกว่านั้นนับตั้งแต่วันที่มีการเปิดใช้งานบัญชีผู้ใช้ดังกล่าวครั้งล่าสุด โดยไม่ต้องให้คำบอกกล่าวล่วงหน้าใดๆ แก่ผู้ใช้
4.6 สิทธิที่จะใช้แอปพลิเคชั่นนี้ของผู้ใช้จะสิ้นสุดลงเมื่อมีการลบบัญชีผู้ใช้ของผู้ใช้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม และบัญชีผู้ใช้จะไม่สามารถกู้คืนมาได้แม้ว่าผู้ใช้จะลบบัญชีผู้ใช้ของตนโดยไม่ได้ตั้งใจก็ตาม และผู้จัดทำขอให้ผู้ใช้ตระหนักถึงเรื่องนี้ด้วย
4.7 บัญชีผู้ใช้แต่ละบัญชีในแอปพลิเคชั่นนี้มีไว้เพื่อการใช้งานเฉพาะและเป็นของเจ้าของบัญชีแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น ผู้ใช้ไม่สามารถโอนหรือให้ยืมบัญชีของตนแก่บุคคลภายนอกใดๆ และบุคคลภายนอกใดๆ ไม่สามารถรับช่วงบัญชีจากผู้ใช้ได้

5. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

5.1 ผู้จัดทำให้ความสำคัญแก่ความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้เป็นลำดับแรก
5.2 ผู้จัดทำจะคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ตาม “นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” ที่ระบุในแอปพลิเคชั่นนี้
5.3 ผู้จัดทำจะใช้ความระมัดระวังและความใส่ใจตามที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยของความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ เพื่อให้มีความปลอดภัยของข้อมูลใดๆ ของผู้ใช้ทั้งหมด

6. การใช้แอปพลิเคชั่นนี้

6.1 ผู้ใช้จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ อุปกรณ์สื่อสาร ระบบปฏิบัติการและการเชื่อมต่อข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการใช้แอปพลิเคชั่นนี้ โดยผู้ใช้เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเอง
6.2 ผู้จัดทำสงวนสิทธิที่จะจำกัดการเข้าใช้แอปพลิเคชั่นนี้ทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ผู้จัดทำ เห็นว่าจำเป็น เช่น อายุ การระบุตัวตน สถานภาพสมาชิกในปัจจุบัน และสิ่งอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน
6.3 ผู้จัดทำสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง ยุติหรือระงับแอปพลิเคชั่นนี้ ทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนตามดุลยพินิจของผู้จัดทำ ไม่ว่าในเวลาใดๆ ก็ตาม โดยไม่ต้องให้คำบอกกล่าวล่วงหน้าใดๆ แก่ผู้ใช้ ผู้จัดทำจะไม่รับผิดต่อความเดือดร้อนหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดกับผู้ใช้หรือบุคคลภายนอกใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง การยุติ หรือการระงับดังกล่าว

7. โฆษณาและบริการของคู่ค้า

7.1 ผู้จัดทำสงวนสิทธิที่จะแสดงโฆษณาสำหรับผู้จัดทำ หรือบุคคลภายนอกและ/หรือเสนอบริการอื่นใดที่เสนอโดยผู้จัดทำ หรือคู่ค้าของผู้จัดทำ อาจจะรวมอยู่ภายในแอปพลิเคชั่นนี้ด้วย ให้ผู้ใช้ผ่านแอปพลิเคชั่นนี้
7.2 บริการอื่นใดที่เสนอโดยคู่ค้าของผู้จัดทำจะรับผิดชอบโดยคู่ค้าของผู้จัดทำแต่เพียงผู้เดียว และบริการดังกล่าวอาจอยู่ภายใต้บังคับของข้อกำหนดและเงื่อนไขซึ่งคู่ค้าได้กำหนดไว้สำหรับบริการนั้นๆ

8. ข้อมูล

8.1 ผู้จัดทำอนุญาตให้ผู้ใช้ใช้ข้อมูลที่ผู้จัดทำจัดให้ในแอปพลิเคชั่นนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้แอปพลิเคชั่นนี้เท่านั้น โดยเป็นการอนุญาตให้ใช้สิทธิที่โอนต่อไม่ได้ นำไปให้อนุญาตใหม่ไม่ได้ และอนุญาตให้ใช้สิทธิโดยไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียว
8.2 หากผู้ใช้ต้องการที่จะสำรองข้อมูล ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน ผู้ใช้จะต้องดำเนินการดังกล่าวด้วยตนเอง ผู้จัดทำจะไม่มีภาระหน้าที่ในการสำรองข้อมูลจากผู้ใช้แต่อย่างใด
8.3 หากผู้จัดทำเห็นว่าผู้ใช้ได้ฝ่าฝืนหรืออาจฝ่าฝืนกฎหมาย หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ที่เกี่ยวกับข้อมูล ผู้จัดทำสงวนสิทธิที่จะตัดสิทธิของผู้ใช้ในการที่จะใช้ข้อมูลจากแอปพลิเคชั่นนี้ใช้ในบางลักษณะ เช่น การลบข้อมูลโดยไม่ต้องให้คำบอกกล่าวล่วงหน้าแก่ผู้ใช้
8.4 ผู้จัดทำอาจบันทึกการเข้าถึงแอปพลิเคชั่นนี้ หรือดำเนินการสำรวจเพื่อรวบรวมหรือวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติต่างๆ เช่น แนวโน้มในการใช้แอปพลิเคชั่นนี้ ผู้จัดทำอาจทำการจัดหาข้อมูลการใช้แอปพลิเคชั่นนี้ในเชิงสถิติที่เกี่ยวข้องกับจำนวนการเข้าเยี่ยมแอปพลิเคชั่นนี้ และระยะเวลาการเข้าเยี่ยมของผู้ใช้ แนวโน้มการใช้แอปพลิเคชั่นนี้ เป็นต้น ทั้งนี้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว ผู้จัดทำไม่ได้มุ่งหมายที่จะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลบนแอปพลิเคชั่นนี้ และข้อมูลการใช้แอปพลิเคชั่นนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นข้อมูลที่เป็นความลับหรือข้อมูลที่ผู้ใช้เป็นเจ้าของ โดยข้อมูลดังกล่าวจะเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้จัดทำและ/หรือบุคคลผู้เป็นเจ้าของข้อมูลนั้นๆ ทั้งนี้ ผู้จัดทำมีสิทธิที่จะไม่ตอบคำถามหรือความเห็นใดๆ ที่เกี่ยวกับคำถามหรือผลลัพธ์ ฯลฯ จากการกรณีดังกล่าว

9. ความรับผิดชอบของผู้ใช้

9.1 ผู้ใช้จะต้องใช้แอปพลิเคชั่นนี้ภายใต้ความเสี่ยงของผู้ใช้เอง และจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการกระทำที่กระทำไปและผลของการกระทำที่มีต่อแอปพลิเคชั่นนี้
9.2 ผู้จัดทำอาจใช้มาตรการที่ผู้จัดทำ เห็นว่าจำเป็นและเหมาะสมได้ หากผู้จัดทำ รับทราบว่าผู้ใช้รายหนึ่งรายใดกำลังใช้แอปพลิเคชั่นนี้ ในทางที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ อย่างไรก็ตาม ผู้จัดทำไม่ต้องรับผิดชอบในการแก้ไขหรือป้องกันการฝ่าฝืนดังกล่าวต่อผู้ใช้หรือบุคคลอื่นๆ
9.3 ในกรณีที่เกิดความสูญเสียหรือความเสียหายแก่ผู้จัดทำ หรือผู้จัดทำถูกเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ (ซึ่งรวมถึงค่าทนายความ) ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม (ซึ่งรวมถึงโดยไม่จำกัดเพียงกรณีที่มีบุคคลภายนอกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากผู้จัดทำ) อันเนื่องมาจากการที่ผู้ใช้ฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ในขณะที่ใช้แอปพลิเคชั่นนี้ ผู้ใช้จะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้จัดทำทันทีที่ผู้จัดทำร้องขอ

10. การยกเว้นความรับผิดของผู้จัดทำ

10.1 ผู้จัดทำไม่รับประกันไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายว่า แอปพลิเคชั่นนี้ (ซึ่งรวมถึงข้อมูล) จะปราศจากข้อบกพร่องตามจริงหรือตามกฎหมาย (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เสถียรภาพ การไว้วางใจได้ ความถูกต้อง ความรวดเร็วตรงต่อเวลาความสมบูรณ์ การมีประสิทธิผล ความเหมาะสมในการใช้เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ ข้อบกพร่อง ข้อผิดพลาด จุดบกพร่องที่เกี่ยวกับความปลอดภัย (bug) หรือการละเมิดสิทธิต่างๆ) และผู้จัดทำไม่มีความรับผิดชอบในการที่จะต้องทำให้แอปพลิเคชั่นนี้ไม่มีข้อบกพร่องดังกล่าว
10.2 ผู้จัดทำจะไม่ต้องรับผิดชอบต่อค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้อันเกี่ยวกับการใช้แอปพลิเคชั่นนี้
10.3 ผู้จัดทำจะไม่ต้องรับผิดชอบต่อค่าชดเชยสำหรับค่าเสียหายตามปกติและค่าเสียหายโดยอ้อม ค่าเสียหายพิเศษ ค่าเสียหายเนื่องจากการผิดสัญญา ค่าเสียหายต่อเนื่องหรือค่าเสียหายเชิงลงโทษใดๆ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าเสียหายที่ผู้จัดทำ หรือผู้ใช้สามารถคาดการณ์หรือน่าจะคาดการณ์ได้) ในส่วนที่เกี่ยวกับการผิดสัญญาหรือการกระทำละเมิดของผู้จัดทำ เนื่องจากความประมาทเลินเล่อของผู้จัดทำ
10.4 แอปพลิเคชั่นนี้ไม่ได้ให้บริการจัดหาแหล่งให้กู้ยืม เมื่อผู้ใช้ตกลงดำเนินการกู้หรือให้กู้กับบุคคลรายใด ผู้ใช้จะเข้าทำสัญญากับบุคคลนั้นๆโดยตรง ไม่เกี่ยวข้องกับผู้จัดทำ ดังนั้นผู้จัดทำไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกู้ยืมหรือธุรกรรมใดๆที่กระทำผ่านแอปพลิเคชั่นนี้ทั้งสิ้น การใช้แอปพลิเคชั่นนี้ย่อมถือว่าผู้ใช้ใช้ด้วยความเสี่ยงของผู้ใช้เอง ทั้งในเรื่องการทำธุรกรรม กับบุคคลอื่นใด และผู้จัดทำไม่ได้รับรองการมีผลใช้บังคับตามกฎหมายจากการใช้แอปพลิเคชั่นนี้ และจะไม่รับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดๆ สำหรับความเสียหาย (ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง ความเสียหายต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล โทรศัพท์สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรือเครือข่ายของผู้ใช้ หรือความเสียหายอันเนื่องมาจากการใช้งาน โดยไม่คำนึงว่าความเสียหายนั้นเป็นความเสียหายโดยตรงหรือโดยอ้อม) หรือค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมหรืออื่นๆ ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการเข้าถึง การใช้ หรือการไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้แอปพลิเคชั่นนี้

11. การแจ้งเตือนและการติดต่อ

11.1 เมื่อผู้จัดทำแจ้งหรือติดต่อผู้ใช้เกี่ยวกับแอปพลิเคชั่นนี้ ผู้จัดทำอาจใช้วิธีการที่ผู้จัดทำเห็นว่าเหมาะสม เช่น การประกาศไว้ในแอปพลิเคชั่นนี้
11.2 เมื่อผู้ใช้แจ้งหรือติดต่อผู้จัดทำเกี่ยวกับแอปพลิเคชั่นนี้ ผู้ใช้จะต้องใช้แบบฟอร์มสอบถามที่มีอยู่ในแอปพลิเคชั่นนี้ที่ผู้จัดทำกำหนด

12. ข้อจำกัดการใช้

12.1 สิทธิทั้งปวงในหรือที่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชั่นนี้ หรือ ข้อมูลบนแอปพลิเคชั่นนี้อาจเป็นของผู้จัดทำหรือบุคคลอื่นใดที่เป็นเจ้าของข้อมูลนั้นๆ และได้รับความคุ้มครองโดยกฎหมาย ห้ามมิให้ผู้ใช้ใช้ (ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง ทำสำเนา ดัดแปลงแก้ไข แจกจ่าย อัพโหลด ทำซ้ำไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ส่งต่อ ให้อนุญาต ขายและเผยแพร่) ข้อมูลใดๆ บนแอปพลิเคชั่นนี้ในทางการค้า เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรสำหรับการใช้ดังกล่าวจากผู้จัดทำหรือบุคคลนั้นๆ ก่อน
12.2 ไม่ว่ากรณีใดๆ ห้ามมิให้ผู้ใช้ใช้แอปพลิเคชั่นนี้เพื่อก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือความเสียหายใดๆ ละเมิดกฎหมายต่อผู้จัดทำหรือต่อบุคคลอื่น หรือเพื่อเข้าทำกิจกรรมที่มุ่งหมายจะทำลายความสงบเรียบร้อยของประชาชน หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์ อีกทั้งห้ามมิให้ผู้ใช้ใช้หรือจัดหาโปรแกรมที่เป็นอันตราย เช่น ไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือดำเนินกิจกรรมใดๆ ที่อาจมีผลเป็นการใช้หรือการจัดหาโปรแกรมที่เป็นอันตราย หรือผิดกฎหมาย ซึ่งผู้จัดทำจะไม่มีความรับผิดชอบต่อกรณีดังกล่าว ไม่ว่ากรณีใดๆ เช่นเดียวกัน

13. ทรัพย์สินทางปัญญา

13.1 ทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่ใช้เป็นส่วนหนึ่ง อ้างอิง และ/หรืออ้างถึงในแอปพลิเคชั่นนี้ เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของผู้จัดทำ ห้ามมิให้ผู้ใช้ใช้และทำซ้ำทรัพย์สินทางปัญญาเหล่านี้ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้งจากผู้จัดทำก่อน
13.2 ข้อมูลในแอปพลิเคชั่นที่อาจมีข้อจำกัดในการที่ผู้ใช้จะนำไปเผยแพร่อีกต่อหนึ่งตามกฎหมายดังนั้นผู้ใช้จะต้องติดตามขออนุญาตใช้ข้อมูลดังกล่าวจากเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวโดยตรง

14. การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

ผู้จัดทำไม่ขอรับรอง ความสอดคล้องกัน ความครอบคลุม ความถูกต้อง อรรถประโยชน์ หรือความเหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะอย่างหนึ่งอย่างใดทั้งหมดหรือแต่บางส่วนที่ปรากฏในข้อมูลของแอปพลิเคชั่นนี้ และไม่ขอรับผิดต่อความผิดพลาดใดๆ หรือข้อมูลที่ไม่ได้ให้รายละเอียดไว้อย่างเพียงพอในแอปพลิเคชั่นนี้

15. ข้อมูลที่เชื่อมโยง

15.1 ผู้จัดทำไม่มีความรับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลภายนอกใดๆ สำหรับข้อมูลในแอปพลิเคชั่นที่เชื่อมโยงมายังหรือไปจากแอปพลิเคชั่นนี้ (“ข้อมูลที่เชื่อมโยง”) รวมทั้งข้อมูลอื่นใดที่ผู้อื่นให้ไว้ รวมทั้งความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการใช้ หรือการไม่สามารถใช้ข้อมูลที่เชื่อมโยง
15.2 ผู้จัดทำห้ามมิให้ผู้ใช้และบุคคลภายนอกใดๆ ทำการเชื่อมโยงแอปพลิเคชั่นอื่นใดมายังแอปพลิเคชั่นนี้ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้งจากผู้จัดทำก่อน

16. ข้อกำหนดอื่นๆ

16.1 ผู้จัดทำสงวนสิทธิที่จะบอกเลิก ระงับหรือยุติการที่ผู้ใช้ใช้และเข้าถึงแอปพลิเคชั่นนี้ของผู้จัดทำ และผู้จัดทำมีสิทธิที่จะยกเลิกบัญชีของผู้ใช้ได้ทุกเวลา โดยไม่ได้ต้องให้คำบอกกล่าวล่วงหน้าและโดยไม่ต้องให้เหตุผลใดๆ
16.2 หากผู้จัดทำไม่ได้ใช้หรือบังคับใช้สิทธิของผู้จัดทำตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ เหล่านี้ จะไม่ถือหรือตีความว่าเป็นการสละสิทธิดังกล่าว ผู้จัดทำจะยังคงมีสิทธิที่จะใช้หรือบังคับใช้สิทธิดังกล่าวได้ต่อไปในอนาคตไม่ว่าในเวลาใดๆ
16.3 ในกรณีที่บทบัญญัติใดๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ไม่อาจบังคับได้ ไม่มีผล เป็นโมฆะ นำมาบังคับใช้มิได้ หรือด้วยประการอื่นใดไม่สมบูรณ์ในเขตอำนาจใดๆ บทบัญญัติดังกล่าวจะถือว่าได้รับการแทนที่โดยบทบัญญัติที่สมบูรณ์และบังคับใช้ได้ที่มีความใกล้เคียงมากที่สุดกับ (เจตนารมณ์ของ) บทบัญญัติเดิม และบทบัญญัติอื่นๆ ทั้งหมดของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จะยังคับมีผลบังคับสมบูรณ์ต่อไป
16.4 ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้เป็นความตกลงที่สมบูรณ์ระหว่างผู้ใช้และผู้จัดทำและจะแทนที่สัญญาทั้งหมดก่อนหน้าไม่ในทางวาจาหรือที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่เกี่ยวกับแอปพลิเคชั่นนี้ ของผู้จัดทำหรือการใช้บริการที่ผู้จัดทำให้บริการผ่านทาง แอปพลิเคชั่นนี้ของผู้จัดทำ

17. กฎหมายและการระงับข้อพิพาท

ในกรณีที่มีข้อพิพาท โปรดทราบว่า ข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ เหล่านี้จะอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายของประเทศไทย ทั้งผู้ใช้และผู้จัดทำจะต้องเสนอข้อพิพาทหรือสิทธิเรียกร้องใดๆ ต่อเขตอำนาจที่มีผลบังคับเด็ดขาดของศาลไทย