นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

1.บทนำ

ผู้จัดทำเชื่อว่าความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้เป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการบรรลุตามข้อผูกพันของผู้จัดทำในการเคารพและคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ ผู้จัดทำจะปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานเหล่านี้

1.1 ผู้จัดทำจะเรียนให้ผู้ใช้ทราบเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่จะทำการเก็บรวบรวม และขอความยินยอมจากผู้ใช้ตามที่เห็นสมควรเพื่อเก็บรวบรวม ประมวลผลการใช้งาน หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้
1.2 ผู้จัดทำจะระบุวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้
1.3 ผู้จัดทำเก็บรวบรวมเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์การใช้งานที่ระบุเท่านั้น
1.4 ผู้จัดทำจะใช้ ประมวลผลหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมเท่านั้น ยกเว้นได้รับความยินยอมจากผู้ใช้หรือตามที่กฎหมายใช้บังคับกำหนดหรืออนุญาต และผู้จัดทำจะเก็บรักษาข้อมูลของผู้ใช้ไว้เท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์เหล่านั้นเท่านั้น
1.5 ผู้จัดทำจะพยายามดำเนินการให้แน่ใจว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
1.6 ผู้จัดทำจะจัดให้มีเทคนิคและมาตรฐานองค์กรที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้อย่างเหมาะสม
1.7 ผู้จัดทำจะกำหนดแนวปฏิบัติต่างๆ ของผู้จัดทำ เพื่อให้การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้มีความโปร่งใสตามสมควรเท่าที่จะเป็นไปได้
1.8 ผู้ใช้จะมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้และสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ให้ถูกต้องตามความเหมาะสมและสิทธิของผู้ใช้ที่ได้รับตามกฎหมายที่ใช้บังคับ
1.9 ผู้จัดทำจะรับผิดชอบต่อผู้ใช้โดยผู้จัดทำยินดีรับฟังความคิดเห็นของผู้ใช้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักการเหล่านี้ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ และกฎหมายที่ใช้บังคับ

2.ขอบเขตและเป้าหมายนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้อธิบายวิธีการที่แอปพลิเคชั่นนี้ ใช้ในการจัดการและปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ และสิทธิและทางเลือกต่างๆ ที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้จัดทำเก็บรวบรวมจากผู้ใช้เมื่อผู้ใช้ใช้แอปพลิเคชั่นนี้และ/หรือบริการต่างๆ ที่มีให้เลือกในแอปพลิเคชั่นนี้ และแอปพลิเคชั่นอื่นที่รวมอยู่ในหรือทำงานร่วมกับแอปพลิเคชั่นนี้

3. ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้จัดทำเก็บรวบรวม

3.1 ข้อมูลส่วนบุคคลใดที่แอปพลิเคชั่นนี้เก็บรวบรวม
เมื่อผู้ใช้สร้างบัญชีขึ้นมาบัญชีหนึ่งในแอปพลิเคชั่นนี้ แอปพลิเคชั่นนี้จะเก็บรวบรวม โอน และใช้งานข้อมูลประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้
3.1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้ของผู้ใช้
เมื่อผู้ใช้สร้างบัญชีในแอปพลิเคชั่นนี้ (“บัญชีผู้ใช้”) แอปพลิเคชั่นนี้จะขอให้ผู้ใช้ระบุ ชื่อ อายุ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง ที่อยู่ภูมิลำเนา หมายเลขโทรศัพท์ และ อีเมล์ โดยข้อมูลดังกล่าวจะถูกนำไปใช้สำหรับการสร้างบัญชีผู้ใช้ สัญญากู้ยืมเงินและ/หรือเอกสารอื่นใดในแอปพลิเคชั่นนี้
หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ใช้ ยังเป็นข้อมูลที่จำเป็นเนื่องจากผู้จัดทำอาจส่งข้อความผ่านเอสเอ็มเอสไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ผู้ใช้ระบุเพื่อตรวจจับและป้องกันอย่างต่อเนื่องมิ ให้มีการใช้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือใช้ในลักษณะฉ้อฉลหรือในทางมิชอบ นอกจากนี้ผู้จัดทำอาจใช้หมายเลขโทรศัพท์ที่ผู้ใช้ลงทะเบียนนี้เพื่อส่งข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับบริการให้แก่ผู้ใช้อีกด้วย
3.1.2 ข้อมูลอุปกรณ์และบันทึกการเข้าถึงเมื่อผู้ใช้ใช้แอปพลิเคชั่นนี้
เมื่อผู้ใช้ใช้แอปพลิเคชั่นนี้ ผู้จัดทำอาจขอรับและเก็บรักษาข้อมูลแสดงตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์หรือบันทึกข้อมูลที่ได้มาโดยอัตโนมัติจากอุปกรณ์ของผู้ใช้บางรายการ เช่น ประเภทอุปกรณ์ ระบบปฏิบัติการ เลขที่อยู่ไอพี ข้อมูลเบราว์เซอร์ รวมถึงประเภทและการตั้งค่าภาษา ตัวระบุเครื่อง ข้อมูลคุ๊กกี้ ตัวระบุโฆษณา หรือตัวระบุแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่จำเป็นสำหรับผู้จัดทำในการตรวจจับและป้องกันอย่างต่อเนื่องมิให้มีการใช้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือใช้ในลักษณะฉ้อฉล หรือในทางมิชอบ ตลอดจนเพื่อให้บริการที่ผู้ใช้สามารถกำหนดเองและมีประสิทธิภาพมากที่สุดกับอุปกรณ์ของผู้ใช้ นอกจากนี้ขอเรียนให้ทราบว่า ตัวระบุโฆษณาของบุคคลภายนอกอาจเชื่อมโยงกับบัญชีของผู้ใช้ผ่านตัวระบุภายในของผู้จัดทำ
3.1.3 ข้อมูลอื่นที่แอปพลิเคชั่นนี้อาจเก็บรวบรวม
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของแอปพลิเคชั่นนี้ ผู้จัดทำจึงจัดให้มีฟังก์ชั่นเพิ่มเติมรวมถึงฟังก์ชันการเข้าถึงบัญชีของผู้ใช้ได้จากอุปกรณ์หลายเครื่อง หรือเพื่อให้บริการมีประสิทธิภาพสะดวกแก่การใช้แอปพลิเคชั่นนี้ ผู้จัดทำอาจขอให้ผู้ใช้ระบุข้อมูลอื่นได้ หากผู้ใช้เปลี่ยนใจในภายหลังและไม่ประสงค์จะเก็บข้อมูลอีกต่อไปแล้ว ผู้ใช้สามารถขอลบออกได้

4. การใช้และจัดการข้อมูลของผู้ใช้

4.1 ในการให้บริการและบริการเพิ่มเติมอื่นใดๆ นั้นในแอปพลิเคชั่นนี้ ผู้จัดทำซึ่งเป็นผู้ควบคุมข้อมูลจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้
4.1.1 สำหรับการพัฒนาและปรับปรุงแอปพลิเคชั่นนี้
– เพื่อให้บริการและบริการเพิ่มเติมใดๆ แก่ผู้ใช้ รวมถึงเพื่อนำไปใช้สำหรับการสร้างสัญญากู้ยืมเงินและ/หรือเอกสารอื่นใดในแอปพลิเคชั่นนี้ รวมถึงเก็บข้อมูลการกู้ยืมเงิน การชำระคืนเงิน ยอดเงินกู้คงเหลือ และประวัติการให้กู้ยืมเงินและการชำระคืนเงิน
– เพื่อให้ผู้ใช้ใช้บัญชีในแอปพลิเคชั่นนี้ของผู้ใช้บนอุปกรณ์หลายเครื่อง และถ่ายโอนบัญชี แอปพลิเคชั่นนี้ของผู้ใช้ไปยังอุปกรณ์อีกเครื่องหนึ่งได้
– เพื่อให้ผู้จัดทำสามารถให้บริการช่วยเหลือผู้ใช้ และตอบข้อซักถามและข้อเรียกร้องของผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
– เพื่อดำเนินการสำรวจผู้ใช้
– เพื่อแจ้งผู้ใช้เกี่ยวกับข้อมูลสำคัญอื่นใดเกี่ยวกับแอปพลิเคชั่นนี้และบริการเพิ่มเติมหากจำเป็น
– เพื่อรวบรวมข้อมูลทางสถิติโดยไม่เปิดเผยตัวตนเกี่ยวกับแอปพลิเคชั่นนี้และบริการเพิ่มเติม
– เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับหรือหน้าที่ตามกฎหมาย
4.1.2 สำหรับการรักษาความปลอดภัยของบริการหรือการป้องกันไม่ให้มีการใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
– เพื่อตรวจสอบตัวตนของผู้ใช้
– เพื่อสอดส่องดูแล ตรวจจับ และป้องกันไม่ให้มีการใช้แอปพลิเคชั่นนี้โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือในลักษณะที่เป็นการกระทำหลอกลวงหรือในทางที่ผิด
– เพื่อเป็นการตรวจสอบด้วยตัวผู้ใช้เองหรือแจ้งให้ผู้ใช้ทราบกรณีมีการใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
4.1.3 สำหรับการจัดให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้หรือการเผยแพร่โฆษณา
– เพื่อแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับบริการของผู้จัดทำหรือข้อมูลเกี่ยวกับโฆษณาต่างๆ ที่ผู้โฆษณาเป็นผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นที่ไม่ใช่แอปพลิเคชั่นนี้
– เพื่อปรับปรุงและ/หรือพัฒนาการบริการและบริการเพิ่มเติมใดๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
– เพื่อวัดประสิทธิภาพของโฆษณาที่ผู้จัดทำแสดงไว้ในแอปพลิเคชั่นนี้หรือในสื่ออื่นๆ
4.2 การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล
4.2.1 ในการดำเนินการตามพันธะหน้าที่ในการเคารพและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ และการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้เป็นความลับ แอปพลิเคชั่นนี้ได้ใช้มาตรฐานความปลอดภัยทางเทคนิคที่เหมาะสม รวมถึงมาตรการป้องกันตามมาตรฐานของอุตสาหกรรมด้านนี้เพื่อป้องกันการเข้าถึงหรือเปิดเผยโดยมิได้รับอนุญาต การใช้งานในทางมิชอบ การเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือการทำลายข้อมูลของผู้ใช้
4.2.2 เนื่องจากไม่มีวิธีการส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ใดหรือวิธีการจัดเก็บข้อมูลใดที่สมบูรณ์แบบหรือไม่สามารถเจาะผ่านได้ ผู้จัดทำจึงไม่อาจรับประกันได้ว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้จะปลอดภัยแบบเบ็ดเสร็จจากการบุกรุกในระหว่างการส่งข้อมูลหรือจัดเก็บเข้าระบบของผู้จัดทำ
4.2.3 เพื่อช่วยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้และเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ ผู้จัดทำจำเป็นต้องขอความช่วยเหลือจากผู้ใช้ โปรดอย่าเปิดเผยรหัสผ่านและ/หรือ PIN CODE ของผู้ใช้กับบุคคลอื่นหรือใช้รหัสผ่านและ/หรือ PIN CODE เดียวกับที่ผู้ใช้ใช้สำหรับแอปพลิเคชั่นหรือบริการอื่น นอกจากนี้โปรดแจ้งให้ผู้จัดทำทราบในกรณีที่ผู้ใช้สงสัยว่าจะมีการใช้บัญชีของผู้ใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือมีการละเมิดการรักษาความปลอดภัยอื่นใด
4.3 การส่งและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
แอปพลิเคชั่นนี้จะประมวลผลและเก็บข้อมูลของผู้ใช้ไว้บนเซิร์ฟเวอร์ที่มีความปลอดภัย การโอนข้อมูลเหล่านั้นจะกระทำโดยเป็นไปตามข้อกำหนดตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่ใช้บังคับ
4.4 ระยะเวลาการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
4.4.1 แอปพลิเคชั่นนี้จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้ตลอดเวลาที่บัญชีของผู้ใช้ยังใช้งานอยู่เป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค์การใช้งานตามรายละเอียดในนโยบายคุ้มครองส่วนตัวนี้ หรือปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่ใช้บังคับ
4.4.2 ผู้จัดทำอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ไว้แม้ภายหลังจากที่บัญชีของผู้ใช้ปิดหรือยุติแล้ว หากมีความจำเป็นตามสมควรที่จะต้องเก็บไว้ดังนี้
– เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่ใช้บังคับหรือหน้าที่ตามกฎหมาย
– เพื่อให้บริการช่วยเหลือผู้ใช้ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์
– เพื่อระงับข้อพิพาทระหว่างหรือที่มีกับผู้ใช้แอปพลิเคชั่นนี้ ตลอดระยะเวลาที่ใช้บังคับได้
– เพื่อตรวจจับและป้องกันมิให้มีการใช้แอปพลิเคชั่นนี้โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือใช้ในลักษณะฉ้อฉล หรือมิชอบ
4.5 การใช้ผู้ให้บริการหรือตัวแทนให้บริการภายนอก
ในบางครั้งแอปพลิเคชั่นนี้อาจจำเป็นต้องให้ผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกประมวลผลข้อมูลของผู้ใช้ที่อาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ ผู้จัดทำคัดเลือกผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกดังกล่าวอย่างเคร่งครัด และผู้จัดทำดำเนินการตามสมควรเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกได้วางระบบการจัดการข้อมูลและการควบคุมภายในองค์กรที่เหมาะสมและปลอดภัย และผู้จัดทำได้กำหนดหน้าที่ตามสัญญาแก่ผู้ให้บริการดังกล่าวเพื่อให้ผู้ให้บริการดังกล่าวต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่ใช้บังคับเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลด้วย นอกจากนี้ผู้จัดทำยังกำหนดให้ผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกดังกล่าวเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้เฉพาะเพียงภายในขอบเขตที่จำเป็นตามคำสั่งและวัตถุประสงค์ของเราเท่านั้น
4.6 การให้ข้อมูลแก่บุคคลภายนอก
นอกเหนือจากรายละเอียดข้างต้นในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ และนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือบันทึกต่อท้ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แอปพลิเคชั่นนี้จะไม่ให้ข้อมูลของผู้ใช้แก่บุคคลอื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้ เว้นแต่ว่าเป็นกรณีที่ผู้จัดทำเชื่อโดยสุจริตว่าผู้จัดทำจำเป็นหรือได้รับอนุญาตให้ดำเนินการดังกล่าวตามกฎหมายที่ใช้บังคับ
4.7 การใช้คุกกี้ (Cookies) หรือเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึงกัน
4.7.1 ผู้จัดทำใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีการจัดเก็บเฉพาะอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน คุกกี้ คือ แฟ้มข้อมูลย่อยที่ถูกเก็บรักษาไว้อยู่บนอุปกณณ์คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้เมื่อผู้ใช้เข้าแอปพลิเคชั่นนี้ แฟ้มข้อมูลนี้จะเก็บข้อมูลที่แอปพลิเคชั่นนี้สามารถใช้อ่านได้อีก เมื่อผู้ใช้เข้าแอปพลิเคชั่นนี้ในครั้งหน้า ข้อมูลคุกกี้บางข้อมูลมีความจำเป็นเพราะมิเช่นนั้นแล้วแอปพลิเคชั่นนี้จะไม่สามารถทำงานได้อย่างเหมาะสม ส่วนข้อมูลคุกกี้อื่นๆ นั้นช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้โดยการจดจำชื่อผู้ใช้ (username) ในทางที่ปลอดภัยและตามภาษาที่ผู้ใช้เลือก คุกกี้มีไว้เพื่อให้ผู้ใช้มิต้องเติมข้อมูลเดิมๆ ในแต่ละครั้งที่ผู้ใช้เข้าแอปพลิเคชั่นนี้
4.7.2 ผู้จัดทำใช้คุกกี้เพื่อ:
– ช่วยผู้จัดทำในการรักษาข้อมูลเซสชัน (Session) ของผู้ใช้เมื่อผู้ใช้ใช้แอปพลิเคชั่นนี้และ/หรือบริการเพิ่มเติมใดๆ
– เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยของระบบของแอปพลิเคชั่นนี้
– เก็บค่าพึงใจ (Preference) และให้บริการที่กำหนดค่าตามความต้องการของผู้ใช้
– ช่วยผู้จัดทำในการทำความเข้าใจว่า ประชาชนใช้บริการอย่างไรและเพื่อการปรับปรุงบริการ
4.7.3 การที่ผู้ใช้ใช้บริการต่อไปเป็นการบ่งชี้ว่า ผู้ใช้ยอมรับให้ผู้จัดทำใช้คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

5. สิทธิของผู้ใช้

โปรดทราบว่าผู้ใช้สามารถเลือกและมีสิทธิต่างๆ ตามหัวข้อนี้หากผู้จัดทำเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้
5.1 การควบคุมข้อมูล
5.1.1 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายที่ใช้บังคับ (รวมถึงข้อยกเว้นภายใต้กฎหมายดังกล่าว) ผู้ใช้อาจมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ สิทธิในการแก้ไขข้อผิดพลาดในข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้โดยอาศัยเหตุที่ถูกต้องตามกฎหมาย สิทธิในการโอนย้ายข้อมูล ฯลฯ ผู้ใช้สามารถใช้สิทธิได้โดยตรงภายในแอปพลิเคชั่นนี้ เมื่อใดก็ได้
5.1.2 ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงในเรื่องความยินยอมของผู้ใช้ในส่วนที่เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลของผู้ใช้
5.1.3 เพื่อใช้สิทธิใดๆ ของผู้ใช้ภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ ผู้ใช้อาจติดต่อผู้จัดทำ เมื่อตรวจสอบตัวตนของผู้ใช้แล้ว ผู้จัดทำจะตอบกลับคำขอของผู้ใช้ภายในระยะเวลาตามสมควรและตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม หากกฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตให้กระทำได้ ผู้จัดทำอาจไม่สามารถตอบสนองตามข้อร้องขอของผู้ใช้ได้ หากมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
– การเปิดเผยที่มีความเป็นไปได้ว่า จะเป็นอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน หรือสิทธิหรือประโยชน์อื่นใดของผู้ใช้หรือของบุคคลอื่น
– การเปิดเผยที่มีความเป็นไปได้ว่าจะขัดขวางการดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องเหมาะสมของผู้จัดทำอย่างร้ายแรง
– การเปิดเผยที่ขัดต่อกฎหมายอื่นๆ หรือ
– หากผู้ใช้ไม่ยืนยันตัวตนของผู้ใช้เมื่อร้องขอให้มีการเปิดเผย
5.1.4 หากผู้ใช้ไม่ประสงค์จะใช้แอปพลิเคชั่นนี้อีกต่อไปแล้ว หรือหากผู้ใช้ไม่ประสงค์จะยินยอมให้แอปพลิเคชั่นนี้เก็บรวบรวมและใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ซึ่งจำเป็นต่อการให้บริการของผู้จัดทำอีกต่อไปแล้ว ผู้ใช้อาจเลือกลบบัญชีองผู้ใช้ได้
5.1.5 หากผู้ใช้ใช้สิทธิใดๆ ของผู้ใช้ตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต ผู้จัดทำอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมโดยพิจารณาจากค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการในการตอบสนองต่อข้อร้องขอของผู้ใช้
5.2 การเปลี่ยนใจของผู้ใช้
หากผู้ใช้เปลี่ยนใจในเรื่องเกี่ยวกับขอบเขตของข้อมูลที่ผู้ใช้ประสงค์จะแชร์หรือเปิดเผยต่อไป ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าได้ในแอปพลิเคชั่นนี้

6.ข้อมูลที่สำคัญอื่น ๆ

6.1 โฆษณา
ผู้จัดทำพยายามที่จะเผยแพร่โฆษณาให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้แต่ละผู้ใช้มากที่สุด (optimized advertisements) ในขณะเดียวกัน ผู้จัดทำก็ถือเรื่องความเป็นส่วนตัวและการสร้างสภาพแวดล้อมให้ผู้ใช้รู้สึกปลอดภัยที่จะใช้บริการเป็นเรื่องสำคัญ
6.2 ข้อซักถาม/ข้อเสนอแนะ/ข้อกังวล
หากผู้ใช้มีข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ หรือข้อกังวลใดๆ เกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้หรือนโยบายหรือแนวทางปฏิบัติการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวอื่นๆ ของผู้จัดทำ โปรดติดต่อผู้จัดทำผ่านช่องทางติดต่อในแอปพลิเคชั่นนี้
6.3 การเปลี่ยนแปลงแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้
6.3.1 ผู้จัดทำอาจแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้จัดทำเป็นครั้งคราวด้วยเหตุผลหลากหลายประการซึ่งรวมถึงเพื่อปรับปรุงแนวทางปฏิบัติการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของผู้จัดทำเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงบริการของผู้จัดทำและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผู้จัดทำจัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562
6.3.2 เมื่อผู้จัดทำทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้จัดทำในสาระสำคัญ ผู้จัดทำจะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบในแอปพลิเคชั่นนี้หรือโดยวิธีการอื่นตามสมควร ผู้จัดทำขอแนะนำให้ผู้ใช้ตรวจสอบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วยความรอบคอบ หากผู้ใช้ตกลงตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โปรดใช้แอปพลิเคชั่นนี้ของผู้จัดทำต่อไป แต่หากผู้ใช้ไม่ตกลงตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และไม่ประสงค์จะใช้แอปพลิเคชั่นนี้ของผู้จัดทำอีกต่อไปแล้ว ผู้ใช้อาจเลือกปิดบัญชีของผู้ใช้ได้ ซึ่งการที่ผู้ใช้ใช้แอปพลิเคชั่นนี้ของผู้จัดทำต่อไปหลังจากที่ได้มีการแจ้งให้ผู้ใช้ทราบเรื่องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแล้วหรือได้มีการประกาศในแอปพลิเคชั่นนี้แล้ว

7. ความยินยอมของผู้ใช้

การใช้แอปพลิเคชั่นนี้และบริการของผู้จัดทำเป็นความสมัครใจของผู้ใช้โดยสิ้นเชิง หากผู้ใช้ตัดสินใจใช้แอปพลิเคชั่นนี้หรือใช้บริการใดๆ ที่ผู้จัดทำให้บริการผ่านทางแอปพลิเคชั่นนี้ จะถือว่าผู้ใช้
– ยินยอมโดยชัดแจ้งว่า ผู้จัดทำจะจัดเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้
– ยินยอมให้วิเคราะห์ ตรวจสอบ และพิจารณา รวมทั้งให้ความเห็นในข้อมูลของผู้ใช้
– อนุญาตให้ผู้จัดทำเปิดเผยและส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ให้แก่หน่วยงานหรือบุคคลอื่นใด ตามที่ระบุไว้ในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้นโยบายการคุ้มครอง

8. ช่องทางติดต่อ

หากผู้ใช้ต้องการใช้สิทธิใดๆ ที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งได้ระบุไว้ข้างต้น มีคำถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริการของบริษัท มีข้อเสนอแนะ ข้อสงสัยหรือต้องการร้องเรียนเกี่ยวกับนโยบายนี้ โปรดติดต่อหรือแจ้งเจ้าหน้าที่ของบริษัทได้ที่อีเมล support@loanme.asia